Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden ZoHealthy Leefstijl & Preventie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) cursussen, producten en overige diensten die ZoHealthy Care B.V. aanbiedt.

 

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: ZoHealthy Care B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 74189913, die onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (online) cursussen, diensten, cursussen en producten.

Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

Afnemer: degene die gebruikt maakt van een van de diensten of producten die de opdrachtnemer aanbiedt.

De opdrachtgever en de afnemer kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

·       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

·       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

·       De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

·       Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen 

·       Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

·       Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

·       Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.

·       Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen exclusief BTW.

·       Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

·       De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst 

·       Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

·       Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.

·       De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

·       De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

·       De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

·       De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

·       Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 4 – Online cursus, workshops, coaching en producten

·       Inschrijven voor een training of cursus met welke inschrijving een overeenkomst tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gebeurt uitsluitend online, via e-mail of in de online shop. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

·       ZoHealthy houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

·       De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

·       Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 12 maanden moet worden afgerond, bij gebreke waarvan het recht om de cursus te volgen komt te vervallen.

 

Artikel 5 – Betaling

·       Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

·       Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

·       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

·       Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

·       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

 

Artikel 6 – Annulering

Annulering van een cursus door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

·       Indien een opdrachtgever een cursus annuleert, waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus Euro 75,- (excl. BTW) voor gemaakte administratiekosten in rekening gebracht. Indien binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, zal het volledige bedrag verschuldigd blijven.

·       Is in geval van een annulering sprake van studiemateriaal dat reeds aan opdrachtgever is toegezonden, dan dient opdrachtgever dit studiemateriaal terstond aan opdrachtnemer te retourneren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert opdrachtnemer de retourzending niet en is opdrachtgever de volledige cursuskosten verschuldigd.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico 

·       De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en afnemer ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.

·       Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

·       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

·       Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 8– Overmacht  

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever of afnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

 

Artikel 9– Intellectueel eigendom en gebruikersrecht  

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals cursussen, rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever of afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Het is afnemer en/of opdrachtgever meer in het bijzonder niet toegestaan om:

·       De via een door opdrachtnemer aangeboden (les)platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

·       Inbreuk te maken op de rechten van leveranciers van opdrachtnemer, waaronder de aanbieder van het (les)platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

·       Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het door opdrachtnemer gehanteerde (les)platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het (les)platform en/of de computersystemen te omzeilen.

·       Via het (les)platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

·       Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

·       Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

·       Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

·       De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling 

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door opdrachtnemer geleverde diensten, cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. ZoHealthy Care B.V., Bredaseweg 106, 4902NS Oosterhout. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 11 – Slotbepaling  

·       Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

·       Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

·       Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

·       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Je kunt de voorwaarden hier downloaden.

© 2024 ZoHealthy Leefstijl & Preventie

Stel Menus in in het Admin Paneel